Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/public/sites/www.devoetbalmakelaar.com/wp-includes/plugin.php on line 600

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/public/sites/www.devoetbalmakelaar.com/wp-includes/plugin.php on line 600
België - De Nieuwe Voetbalmakelaar

België

 

 

 

 

Interpretatie

 

Deze reglementering werd opgesteld om te voldoen aan de FIFA Regulations on Working with Intermediaries “FIFA Reglementering”) en geldt zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen van openbare orde en van dwingend recht noch aan de regionale regelgeving met betrekking tot private arbeidsbemiddeling in het bijzonder. Mocht er een discrepantie bestaan tussen bepalingen van deze reglementering en de FIFA Reglementering zal onderhavige regelgeving primeren.

 

 • Definities en toepassingsgebied
 1. Onder Tussenpersonen wordt begrepen de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Activiteiten in België wenst uit te oefenen en die, overeenkomstig artikel 3 geregistreerd is bij de

 

De mannelijke vorm die gemakshalve in onderhavige code wordt gehanteerd is van toepassing op het vrouwelijk geslacht – alsook op elke rechtspersoon – zoals ook het enkelvoud een meervoudige betekenis kan hebben en vice-versa.

 

 1. Onder Activiteit(en) wordt begrepen iedere activiteit waarbij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die – gratis of tegen betaling – spelers en/of clubs vertegenwoordigt in het kader van onderhandelingen met als doel een arbeidsovereenkomst af te sluiten, verlengen of hernieuwen of die clubs vertegenwoordigt in onderhandelingen met als doel een transferovereenkomst te sluiten.

 

 1. Onder Transactie wordt begrepen het afsluiten, hernieuwen of verlengen van een arbeidsovereenkomst en/of het afsluiten van een

 

 1. Onder Vertegenwoordigingsovereenkomst wordt begrepen iedere overeenkomst tussen een Tussenpersoon en een speler/club, waarvan de inhoud direct of indirect betrekking heeft op

 

 1. Onder Official wordt begrepen elke persoon zoals vermeld in artikel 11 van de FIFA Statuten:

“Elk(e) bestuurder, commissielid, scheidsrechter en assistent-scheidsrechter, trainer, verzorger, evenals elke technisch, medisch of administratief verantwoordelijke van FIFA, van een confederatie, van een associatie, van een liga of een club en elke andere persoon die gehouden is zich te schikken naar de Statuten van de FIFA (met uitzondering van spelers en Tussenpersonen).”

 

 1. Onder een “door de KBVB erkende Taal” wordt verstaan Nederlands, Frans en Engels (origineel document of gecertificeerde vertaling van origineel).

 

 1. Onder “Minderjarig” of “Minderjarige” wordt begrepen minderjarig in de zin van punt 11 van de sectie « Definities » van het Reglement van het Statuut en de Transfer van Spelers van de FIFA: “Speler die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft ”

 

 1. “Vergoeding”: de vergoeding te betalen aan een bepaalde Tussenpersoon in het kader van

 

 1. Onder “KBVB” wordt begrepen: Koninklijke Belgische Voetbalbond

 

 1. Onder “BAS” wordt begrepen: Belgisch Arbitragehof voor de Sport

 

 

 • Toepassingsgebied

Het KBVB reglement is enkel van toepassing indien spelers of club beroep doen op de diensten van een Tussenpersoon in het kader van:

 1. afsluiten / vernieuwen / verlengen van een arbeidsovereenkomst tussen een speler en een bij de KBVB aangesloten club;
 2. afsluiten van een transferovereenkomst tussen twee clubs waarvan minstens één club aangesloten is bij de

 

 • Algemene principes
 1. Enkel Tussenpersonen mogen optreden voor en betaald worden door spelers of clubs b.t. de uitoefenen van Activiteiten.

 

 

 

De spelers en de clubs hebben het recht om beroep te doen op de diensten van Tussenpersonen wanneer ze een arbeidsovereenkomst en/of transferovereenkomst sluiten. Niettemin is het spelers en clubs toegestaan zichzelf te vertegenwoordigen.

 

 1. De spelers en de clubs zijn verplicht om blijk te geven van de nodige zorgvuldigheid wat betreft de selectie- en inschakelingsprocedure van de personen op wiens diensten men beroep doet voor het uitoefenen van

Dit betekent dat de spelers en de clubs redelijke inspanningen moeten leveren om te garanderen dat deze personen geregistreerd zijn in de zin van onderstaand artikel 3.

 

 1. Wanneer een Tussenpersoon bij een Transactie betrokken is, moet hij geregistreerd zijn overeenkomstig onderstaand artikel 3 en dient hij zijn Vertegenwoordigingscontract neer te leggen overeenkomstig onderstaand artikel

 

 1. Onderhavig reglement heeft onder geen beding een invloed op de geldigheid van de arbeidsovereenkomst, speelgerechtigdheid van de speler en/of de geldigheid van transferovereenkomst waarvan

 

 • Registratie van de Tussenpersonen
 1. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die als Tussenpersoon wil optreden in België is verplicht zich te registeren bij de KBVB volgens het toepasselijke registratiesysteem. Eens bevestiging ontvangen van registratie kan de Tussenpersoon zich gedurende de geldigheid van de registratie aanduiden als “Tussenpersoon geregistreerd bij de KBVB” of “RBFA Registered Intermediary”. De Tussenpersoon mag echter onder geen enkel beding het logo van de KBVB

 

 • Deze registratie is geldig voor onbepaalde tijd en dient uiterlijk 10 dagen na het sluiten van een Transactie te

 

 • Opdat de natuurlijke persoon zich kan laten registreren als Tussenpersoon dient hij de volgende documenten, in een door de KBVB erkende Taal, voor te leggen aan de KBVB:
 • Verklaring van Tussenpersoon (Bijlage 1)
 • Uittreksel uit het strafregister of Bewijs van Goed Gedrag en Zeden (zowel model 1 als model 2 indien met minderjarigen wordt gewerkt) of een gelijkaardig document indien de betrokken persoon niet in België is
 • Kopie van identiteitskaart of
 • Het bewijs van het onderschrijven van een verzekeringspolis dewelke de beroepsaansprakelijkheid van de Tussenpersoon dekt

 

Opdat de rechtspersoon zich kan laten registreren als Tussenpersoon dient hij de volgende documenten, in een door de KBVB erkende Taal, voor te leggen aan de KBVB:

 • Verklaring van Tussenpersoon (Bijlage 2)
 • Bewijs van inschrijving rechtspersoon in land van ligging maatschappelijke
 • Het bewijs van het onderschrijven van een verzekeringspolis dewelke de beroepsaansprakelijkheid van de Tussenpersoon dekt.

 

 • Daarenboven is iedere Tussenpersoon die zich registreert gehouden een jaarlijkse administratieve vergoeding te betalen gelijk aan 500,00

 

 • Indien de registratie van een Tussenpersoon gebeurt na het afsluiten van een Transactie, dan moet(en) de speler en/of de club op het moment van de Transactie en bovenop het Vertegenwoordigingscontract overeenkomstig art. 4 een ondertekende Verklaring van Tussenpersoon neerleggen. De andere documenten (1.2. en 1.3.) moeten uiterlijk 10 dagen na het afsluiten van een Transactie worden

 

 • Een Official kan zich noch als natuurlijke persoon noch via een rechtspersoon laten registreren als Tussenpersoon en kan derhalve geen Activiteiten

 

 • De registratie wordt automatisch geweigerd indien:
 1. Gedurende de laatste 5 jaar, het uittreksel uit het strafregister een effectieve veroordeling vermeldt (dewelke in kracht van gewijsde is getreden) voor een wanbedrijf of misdaad van financiële (zoals voor feiten van corruptie en/of matchfixing) .
 2. een definitieve beslissing (zonder mogelijkheid tot beroep) van een orgaan van andere bond of de FIFA de tussenpersoon belet geregistreerd te worden, meer bepaald voor feiten van corruptie en/of matchfixing
 3. het uittreksel uit het strafregister gewag maakt van een definitieve veroordeling voor een misdrijf (in de zin van het Strafwetboek) ten aanzien van

 

Indien een van de bovenvermelde situaties ontstaat na de toekenning van de registratie aan de Tussenpersoon , zal deze toekenning automatisch worden ingetrokken en worden tenietgedaan door de bevoegde bondsinstantie.

 

 

1.7 De registratie als Tussenpersoon van een rechtspersoon wordt ambtshalve geweigerd of automatisch ingetrokken indien een van de natuurlijke personen die statutair deel uitmaakt van deze rechtspersoon of optreedt in naam en voor rekening van deze rechtspersoon voldoet een van de situaties zoals hierboven voorzien in artikel 1.6.

 

 1. De administratieve beslissing tot weigering of intrekking van de registratie, uitgesproken door een bondsinstantie, is vatbaar voor hoger beroep bij het BAS en dit binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de betekening (per aangetekende brief) van de beslissing aan de betrokken natuurlijke persoon of

 

Het BAS behandelt het beroep ab initio et de novo, rekening houdend met het KBVB Reglement, het FIFA Reglement en de vigerende wettelijke bepalingen inzake private arbeidsbemiddeling.

 

Het procedurereglement van het BAS is van toepassing.

 

De taal van de procedure wordt gekozen door de Tussenpersoon en in overeenstemming met het gebruik der talen voor het BAS.

 

De tussengekomen arbitrale beslissing is definitief en zonder beroep.

 

 1. Als ook de afstanddoende club beroep doet op de diensten van een Tussenpersoon, moet deze club eveneens een bewijs van registratie bij zijn nationale bond neerleggen bij de

 

 • Vertegenwoordigingscontract
 1. Het Vertegenwoordigingscontract is het contract dat een bemiddelingsactiviteit tussen een speler of een club en een Tussenpersoon als voorwerp heeft. Elke andere overeenkomst met als voorwerp het verstrekken van een andere dienst dan een bemiddelingsactiviteit, valt niet onder het toepassingsgebied van het KBVB

 

Een overeenkomst die als bijstandsovereenkomst (of eender welke andere analoge terminologie) wordt gekwalificeerd, waarvan het voorwerp in realiteit betrekking heeft op Activiteiten is onderworpen aan de bepalingen van onderhavig reglement.

 

Indien het Vertegenwoordigingscontract diensten omvat die buiten de draagwijdte van Activiteiten vallen, dienen deze duidelijk onderscheiden te worden van de Activiteiten.

 1. Het Vertegenwoordigingscontract moet minstens de volgende elementen bevatten:
 • de volledige gegevens van de partijen;
 • de bemiddelingsactiviteit;
 • de duur van de uitoefening van de bemiddelingsactiviteit, zonder dat deze 3 jaar mag overschrijden (onder voorbehoud van verlenging of hernieuwing);
 • het al dan niet exclusief karakter van de bemiddelingsactiviteit;
 • de aan de Tussenpersoon verschuldigde Vergoeding;
 • de betalingsvoorwaarden en –modaliteiten;
 • een verbrekingsclausule en de verbrekingsmodaliteiten;
 • een clausule met betrekking tot het toepasselijke recht (het KBVB Reglement, het FIFA Reglement en, onder aanvullende titel, het Belgisch recht);
 • een arbitrageclausule (het BAS).

 

 1. Iedere partij bij en ondertekenaar van een Vertegenwoordigingscontract zal de KBVB binnen de 10 dagen werkdagen volgend op de afsluiting ervan, schriftelijk in kennis

Tevens dient elke betrokken partij bij een vroegtijdige beëindiging, vernieuwing en/of wijziging van een Vertegenwoordigingscontract , de KBVB hiervan schriftelijk in kennis te stellen binnen de 10 werkdagen volgend op het element dat aanleiding geeft tot de wijziging van het Vertegenwoordigingscontract.

 

 1. Het is verboden voor een Tussenpersoon om in ruil voor de ondertekening van een Vertegenwoordigingscontract direct of indirect een voordeel van welke aard ook te geven of aan te bieden aan een speler, of een familielid daarvan. Het is een speler verboden dergelijk voordeel te

 

 • Verplichtingen Tussenpersoon
 1. Een Tussenpersoon is verplicht:
 2. de Statuten en/of reglementen van de KBVB, UEFA en/of FIFA en/of beslissingen van een of meer van hun organen na te leven;
 3. zich te onthouden van gedragingen die de belangen van de KBVB, haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaden;

 

 

 1. alle benodigde informatie te verstrekken waarom de KBVB, UEFA en/of FIFA en/of een of meer van hun daartoe bevoegde organen verzoekt, en meer specifiek met betrekking tot het actualiseren van het bij aanvang van de registratie neergelegde dossier;
 2. zich ervan te onthouden een speler te bewegen zijn spelerscontract vroegtijdig te beëindigen of zijn verplichtingen uit dat contract niet na te komen;
 3. ervoor te zorgen dat zijn naam en handtekening, of, ingeval de Tussenpersoon een rechtspersoon is, de handtekening van een overeenkomstig dit reglement geregistreerde medewerker van de rechtspersoon, in elk contract voorkomen dat middels zijn Activiteiten tot stand komt;
 4. te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder de wetgeving betreffende private arbeidsbemiddeling);
 5. een lijst neer te leggen van de als natuurlijke persoon geregistreerde Tussenpersonen die rechtsgeldig Activiteiten mogen uitoefenen in naam en voor rekening van de als rechtspersoon geregistreerde

 

 1. De Tussenpersoon is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor werkzaamheden en activiteiten die voor, namens of in opdracht van hem verricht c.q. ontplooid

 

 • Bekendmaking en publicatie

Zonder afbreuk te doen aan de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

 

 1. De KBVB publiceert een lijst van de bij hem overeenkomstig artikel 3.1 geregistreerde Tussenpersonen (www.belgianfootbal.be).

 

 1. De Tussenpersoon, speler en/of de clubs verplichten zich ertoe om elk Vertegenwoordigingscontract dat zij ondertekenen neer te leggen (per aangetekend schrijven) bij de KBVB en dit binnen de opgelegde termijn (poststempel is rechtsgeldig).

 

De KBVB mag enkel de volgende elementen van het Vertegenwoordigingscontract publiceren (via zijn website):

 • naam van de ondertekenende partijen van het Vertegenwoordigingscontract
 • duurtijd van het Vertegenwoordigingscontract

 

 1. De spelers en/of clubs verplichten zich ertoe om aan de KBVB (zie art. 3, al. 2 en 3) de volledige informatie mee te delen over elke vergoeding of elke overeengekomen betaling, van welke aard ook die ze hebben uitgevoerd of van plan zijn uit te voeren ten gunste van een Tussenpersoon in het kader van

Deze informatie wordt enkel vermeld in het FIFA TMS systeem om de Transactie af te ronden (transferovereenkomst of arbeidsovereenkomst) en de registratie van de speler toe te laten.

 

Indien er een analoog nationaal systeem zou worden ingevoerd, zal deze informatie hier eveneens in voorkomen.

 

De speler en/of clubs dienen er zich van te vergewissen dat elke door toedoen van een Tussenpersoon afgesloten transferovereenkomst of arbeidsovereenkomst de naam en de handtekening van genoemde Tussenpersoon bevat. Indien een speler en/of club, in het kader van onderhandelingen, geen beroep heeft gedaan op de diensten van een Tussenpersoon moet de documentatie m.b.t. de kwestieuze transactie een vermelding bevatten waaruit dit blijkt.

 

 1. In afwijking van punt 3 hierboven, maken de Tussenpersoon, de speler en/of de clubs, in het kader van een onderzoek of een klacht, alle financiële informatie m.b.t. de bemiddelingsactiviteit over aan de bevoegde instanties van de KBVB of van het BAS, zonder dat de verspreiding van het dossier aan een derde is

 

 1. Op het einde van de maand maart van elk burgerlijk jaar maakt de KBVB de namen van alle Tussenpersonen die ze hebben geregistreerd alsook de transacties waarbij deze betrokken waren – bijvoorbeeld via hun officiële website – publiek. Daarnaast publiceert de KBVB ook
 2. het totaalbedrag van de in dat jaar door alle in België geregistreerde spelers gedane Vergoedingen ten gunste van de Tussenpersonen;
 3. het totaalbedrag aan Vergoedingen dat door alle bij de KBVB aangesloten clubs ten gunste van Tussenpersonen is betaald;
 4. het totaalbedrag aan ontvangen en betaalde transferbedragen door alle bij de KBVB aangesloten

 

 • Betalingen aan de Tussenpersonen
 1. De vergoeding die door een speler aan een Tussenpersoon verschuldigd is, wordt berekend op basis van het voorziene totale brutojaarinkomen van de speler over de hele duur van de

 

 

 1. De clubs die beroep doen op de diensten van een Tussenpersoon moeten hem vergoeden door hem een overeengekomen forfaitaire som te storten bij het afsluiten van de Transactie. Indien de partijen ermee instemmen, kan deze betaling gespreid worden over meerdere

 

 1. Als aanbeveling (en rekening houdend met de nationale reglementering en alle verplichte bepalingen van de nationale en internationale wetten), kunnen de volgende criteria nageleefd worden:

 

 1. De totale Vergoeding die per transactie verschuldigd is aan een door een speler gemandateerd Tussenpersoon mag niet hoger zijn dan 3% van het totale bruto-inkomen van de speler tijdens de hele duur van zijn

 

 1. De totale Vergoeding die per transactie verschuldigd is aan een door een club gemandateerd Tussenpersoon met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een speler mag niet hoger zijn dan 3% van het uiteindelijke totale bruto- inkomen van de speler tijdens de hele duur van zijn

 

 1. De totale Vergoeding die per transactie verschuldigd is aan een door een club gemandateerd Tussenpersoon met het oog op het sluiten van een transferovereenkomst mag niet hoger zijn dan 3% van de uiteindelijk betaalde transfervergoeding in het kader van de kwestieuze transfer van de

 

Onder voorbehoud van de toepassing van paragraaf 9 van huidig artikel, zal geen enkele sanctie, van welke aard dan ook, kunnen worden opgelegd, aan eender welke partij, in het geval van overschrijding van de aanbeveling inzake de Vergoeding verschuldigd aan een Tussenpersoon.

 

 1. De clubs moeten er zich van verzekeren dat de door een club aan een andere club uitgevoerde betalingen in het kader van een transfer – zoals een transfervergoeding, een opleidingsvergoeding of een solidariteitsbijdrage – niet gestort worden aan de Tussenpersonen. Tussenpersonen mogen dergelijke betalingen direct noch indirect uitvoeren en/of ontvangen. Dit principe is, zonder zich hiertoe te beperken, ook van toepassing op een mogelijk belang of aandeel in alle transfervergoedingen of toekomstige transferwaarde van een speler. De overdracht van dergelijke schuld(vordering)en aan een Tussenpersoon is eveneens

 

 1. Volgens de voorwaarden van art. 7, al. 7 en art. 8 hierboven moet elke betaling voor de diensten van een Tussenpersoon exclusief uitgevoerd worden door de mandaatgever van de Tussenpersoon en dit rechtstreeks aan genoemde

 

 1. Na het sluiten van de transactie, en onder voorbehoud van het akkoord van de club, kan de speler de club toelaten om, via schriftelijke instemming, de Tussenpersoon voor zijn rekening te vergoeden. De voor rekening van de speler uitgevoerde betaling moet in overeenstemming zijn met de tussen de speler en de Tussenpersoon overeengekomen

 

 1. Officials kunnen geen enkele betaling van een Tussenpersoon, noch een vergoeding of deel van een vergoeding ontvangen die in het kader van een Transactie aan deze Tussenpersoon is betaald. Elke Official die deze bepaling niet naleeft, stelt zich bloot aan disciplinaire

 

 1. De spelers en/of clubs die beroep doen op de diensten van een Tussenpersoon in het kader van een arbeidsovereenkomst en/of transferovereenkomst mogen geen Vergoeding betalen ten gunste van genoemde Tussenpersoon indien de betrokken Minderjarig

 

Deze bepaling geldt voor de ouders van de betrokken speler.

 

 1. Voor zover een Vergoeding verschuldigd is in uitvoering van een overeenkomst dewelke conform dit reglement werd opgesteld en de aanbeveling vervat in paragraaf 3 van huidig artikel respecteert, zal deze Vergoeding aanvaardt worden als bondsschuld in de zin van artikel 33 van het

 

 • Belangenconflicten
 1. Officials kunnen geen Activiteiten uitoefenen. Het is spelers en clubs bijgevolg verboden om deze Officials als Tussenpersonen in te

 

 1. Alvorens beroep te doen op de diensten van een Tussenpersoon, moeten de spelers en/of de clubs de nodige inspanningen leveren om er zich van te vergewissen dat er noch voor de spelers, noch voor de clubs en de Tussenpersonen enig belangenconflict is of kan

 

 1. Er zal worden geoordeeld dat er geen enkel belangenconflict bestaat indien de Tussenpersoon:
 • mogelijke of werkelijke belangenconflicten die hij zou kunnen hebben met een of andere bij de zaak betrokken partij schriftelijk meldt (m.b.t. een Transactie, een Vertegenwoordigingsovereenkomst of gemeenschappelijke belangen);

EN

 • het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de andere betrokken partijen bekomt vóór aanvang van de

 

 

 

 1. Indien de speler en een club beroep wensen te doen op de diensten van een zelfde Tussenpersoon in het kader van een zelfde transactie onder de voorwaarden vermeld in alinea 2 van onderhavig artikel, moeten de club en de betrokken speler hiertoe schriftelijk hun uitdrukkelijk akkoord geven vóór aanvang van de onderhandelingen en schriftelijk bevestigen welke partij(en) – de speler en/of de club – de Vergoeding van de Tussenpersoon op zich zal/zullen nemen. De partijen zijn verplicht om de KBVB te informeren over elk akkoord van deze aard en hem alle bovenvermelde geschreven documentatie te bezorgen in het kader van de registratieprocedure (zie art. 3).

 

 • Sancties
 1. Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake private arbeidsbemiddeling, zal/kan elke inbreuk op deze reglementering gesanctioneerd worden door de bevoegde bondsinstanties overeenkomstig de bepalingen van artikel 1901.4 Bondsreglement:

1° Berisping;

2° Blaam;

3° Boetes (algemene sanctie);

4° Reglementair voorziene boetes en sancties.

5° Schorsing van de registratie en/of verbod tot registratie

6° Alternatieve sancties, te bepalen door het bevoegde Comité

 

 1. De bevoegde bondsinstanties verbinden zich ertoe de minimale procedureregels te respecteren zoals vervat in titel 17 van het bondsreglement.

 

 1. De administratieve beslissing genomen door de bevoegde bondsinstantie dewelke een sanctie oplegt aan een Tussenpersoon is vatbaar voor hoger beroep bij het BAS en dient per aangetekend schrijven ingediend te worden binnen de 7 kalenderdagen die volgen op de betekening (per aangetekend schrijven) van de beslissing aan de Tussenpersoon (datum poststempel is rechtsgeldig).

 

Het hoger beroep dat door de Tussenpersoon werd ingediend, werkt opschortend. Het BAS behandelt het beroep ab initio et de novo, rekening houdend met het KBVB Reglement, het FIFA Reglement en de vigerende wettelijke bepalingen inzake private arbeidsbemiddeling.

 

Het procedurereglement van het BAS is van toepassing. De taal van de procedure wordt gekozen door de Tussenpersoon en in overeenstemming met het gebruik der talen voor het BAS.

 

De tussengekomen arbitrale beslissing is definitief en zonder beroep en zal gepubliceerd worden op de officiële website van het BAS.

 

 1. De Secretaris van de bevoegde bondsinstantie laat iedere definitieve disciplinaire sanctie ten aanzien een Tussenpersoon dienovereenkomstig publiceren en licht FIFA hierover in. De Disciplinaire Commissie van FIFA kan in overeenstemming met de Disciplinaire code van de FIFA beslissen over de wereldwijde uitbreiding van de

 

 

 

Bijlage 1

 

Verklaring van Tussenpersoon voor natuurlijke personen

 

Voorna(a)m(en): …………………..……………………………………………………………………………………………………….. Na(a)m(en): ………………………………………………………………………………………………………………………………… Geboortedatum: ……..…..………………………………………………………………………………………………………………… Nationaliteit(en): ……………………………………………………………………………………………………………………………. Volledig permanent adres (met inbegrip van telefoonnummer, fax en mailadres): …………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

(Opmerkingen: voor deze Verklaring gelden de definities zoals vastgelegd in het toepasselijke reglement van de KBVB)

 

 

Ik ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………………………..

(Voorna(a)m(en) en na(a)m(en) van de Tussenpersoon)

 

VERKLAAR HIERBIJ:

 

 1. dat ik geldig ben geregistreerd bij de KBVB als Tussenpersoon in de zin van het toepasselijke reglement van de KBVB (hierna “Reglement”) of dat ik, indien dit nog niet gebeurde, binnen de 10 dagen na het afsluiten, hernieuwen of verlengen van een arbeidsovereenkomst en/of het afsluiten van een transferovereenkomst geldig zal geregistreerd zijn bij de KBVB door neerlegging van de in Reglement vereiste documenten, waaronder onder meer een Uittreksel uit het strafregister of Bewijs van Goed Gedrag en Zeden (zowel model 1 als model 2 indien met minderjarigen wordt gewerkt) of een gelijkaardig document indien ik bij ondertekening van deze Verklaring niet in België ben

 

 1. Ik verklaar dat ik mij ertoe verbind om de verplichte bepalingen van de nationale en internationale wetgeving, met inbegrip van deze betreffende private arbeidsbemiddeling wanneer ik mijn activiteiten van Tussenpersoon uitoefen, na te leven en mij er naar te schikken. Bovendien verklaar ik mij te schikken naar de Statuten en reglementen van de KBVB, UEFA en de FIFA in het kader van mijn Activiteiten als

 

 1. Ik verklaar op dit ogenblik geen functie van Official te bekleden in de zin van punt 11 van de sectie « Definities » van de Statuten van de FIFA (2015) en bevestig dat ik geen dergelijke functie zal bekleden zolang ik Activiteiten

 

 1. Ik verklaar nooit definitief veroordeeld te zijn geweest wegens een wanbedrijf of misdaad van financiële aard (zoals onder meer wegen fraude en/of wegens matchfixing praktijken). Ter staving hiervan breng ik een uittreksel uit mijn strafregister bij (model 1 of model 2). Bovendien verklaar ik dat geen definitieve beslissing van een orgaan van de KBVB, een andere nationale bond, een confederatie of de FIFA mij belet in België als Tussenpersoon op te

 

 1. Ik verklaar dat ik geen contractuele band heb met liga’s, de KBVB, een andere nationale bond, een confederatie of de FIFA. In geval van onzekerheid, zal elk relevant contract bekendgemaakt

 

 1. Ik verklaar overeenkomstig het Reglement dat ik geen betaling mag aanvaarden die door een club aan een andere club moet worden gedaan in het kader van een transfer, zoals een transfervergoeding, een opleidingsvergoeding of

 

 1. Ik verklaar overeenkomstig het Reglement dat ik geen betaling mag aanvaarden vanwege welke partij ook voor Activiteiten indien de speler minderjarig is in de zin van art. 11 van de sectie « Definities » van het Reglement van het Statuut en de Transfer van Spelers van de FIFA (versie 2015).

 

 

 1. Ik verklaar dat ik rechtstreeks noch onrechtstreeks mag deelnemen aan – of op enigerlei manier betrokken mag zijn bij – weddenschappen, geldspelen, loterijen en andere gelijkaardige activiteiten of transacties in relatie met voetbalwedstrijden. Ik mag geen actieve of passieve rol spelen in bedrijven, ondernemingen, organisaties, enz. die dergelijke activiteiten of transacties aanmoedigen, organiseren of

 

 1. Ik stem ermee in dat, overeenkomstig het Reglement, de KBVB alle informatie verkrijgt over alle betalingen van welke aard ook die mij door een club of een speler worden gedaan voor

 

 1. Ik stem ermee in dat, overeenkomstig het Reglement, de liga’s, de KBVB, UEFA of de FIFA, indien nodig en voor zover wettelijk toegelaten, in het kader van hun onderzoeken alle contracten, akkoorden en registers m.b.t. mijn Activiteiten als Tussenpersoon bekomen. Ik stem er tevens mee in dat bovenvermelde organen iedere andere relevante documentatie bekomen van elke andere adviserende, bevorderende of actief deelnemende partij aan de onderhandelingen waarvoor ik verantwoordelijk ben.

 

 1. Ik stem ermee in dat, overeenkomstig het Reglement, de KBVB alle gegevens bewaart en verwerkt voor publicatiedoeleinden.

 

 1. Ik stem ermee in dat, overeenkomstig het Reglement, de KBVB elke disciplinaire sanctie die ten aanzien van mij getroffen wordt publiceert en er FIFA over

 

 1. Ik ben volledig bewust en aanvaard dat deze verklaring ter beschikking wordt gesteld van de leden van de bevoegde instanties van de

 

 1. Ik erken uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (hierna het “BAS”) om ten exclusieve en definitieve titel uitspraak te doen in de gevallen zoals gespecifieerd in het

 

 1. Opmerkingen en bemerkingen die eventueel van belang kunnen zijn:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ik doe deze verklaring te goeder trouw en bevestig dat haar authenticiteit gebaseerd is op informatie en bewijzen waarover ik momenteel beschik. Ik aanvaard dat de KBVB het recht heeft om zoveel controles uit te voeren als nodig om de authenticiteit na te gaan van de informatie die vervat is in onderhavige verklaring. Ik erken eveneens mij er met het voorleggen van deze verklaring toe te verbinden om de KBVB onmiddellijk in te lichten over elke wijziging betreffende bovenvermelde informatie.

 

 

 

 

………………………………………………………………                                      ……………………………………………………………….

 

(Plaats en datum)                                                                                      (Handtekening)

 

 

 

Bijlage 2

 

Verklaring van Tussenpersoon voor rechtspersonen

 

Naam van de onderneming (rechtspersoon/entiteit): …….……………………………………………………………………………. Adres van de onderneming (met inbegrip van telefoonnummer, fax, mailadres, website): ………………………………………..

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………

 

(hierna: « de onderneming »)

 

Voorna(a)m(en) en na(a)m(en) van de persoon die bovenstaande onderneming (rechtspersoon/entiteit) geldig kan vertegenwoordigen

……………………….………………………………………………………………………………………………..

 

(Opmerkingen:

 • elke persoon die optreedt namens de onderneming dient een afzonderlijke verklaring in te vullen
 • voor deze Verklaring gelden de definities zoals vastgelegd in het toepasselijke reglement van de KBVB)

 

Ik ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………………………..

(Voorna(a)m(en) en na(a)m(en) van de persoon die de rechtspersoon/entiteit vertegenwoordigt)

 

behoorlijk gemachtigd om de onderneming te vertegenwoordigen

 

VERKLAAR HIERBIJ:

 

 1. dat de onderneming die ik vertegenwoordig geregistreerd bij de KBVB als Tussenpersoon in de zin van het toepasselijke reglement van de KBVB (hierna “Reglement”) of dat ik, indien dit nog niet gebeurde, binnen de 10 dagen na het afsluiten, hernieuwen of verlengen van een arbeidsovereenkomst en/of het afsluiten van een transferovereenkomst geldig zal geregistreerd zijn bij de KBVB door neerlegging van de in het Reglement vereiste

 

 1. dat de onderneming die ik vertegenwoordig zich ertoe verbindt om de verplichte bepalingen van de nationale en internationale wetgeving, met inbegrip van deze betreffende de bemiddeling wanneer zij haar activiteiten van Tussenpersoon uitoefent, na te leven en zich er naar te schikken. Bovendien verklaar ik dat de onderneming die ik vertegenwoordig en ikzelf ons ertoe verbinden om ons te schikken naar de Statuten en reglementen van de KBVB, UEFA en FIFA in het kader van onze Activiteiten als

 

 1. Ik verklaar op dit ogenblik geen functie van officiële te bekleden in de zin van punt 11 van de sectie « Definities » van de Statuten van de FIFA (2015) en bevestig dat ik geen dergelijke functie zal bekleden in een nabije of een niet al te verre toekomst.

 

 1. Ik verklaar dat de onderneming die ik vertegenwoordig nooit definitief veroordeeld is geweest wegens een wanbedrijf of misdaad van financiële aard (zoals onder meer wegens fraude of matchfixing praktijken). Bovendien verklaar ik dat geen definitieve beslissing van een orgaan van de KBVB, een andere nationale bond of de FIFA de onderneming die ik vertegenwoordig belet in België als Tussenpersoon op te

 

 1. Ik verklaar dat de onderneming die ik vertegenwoordig en ikzelf geen contractuele band hebben met liga’s, de KBVB, een andere nationale bond, een confederatie of de FIFA die eventueel een belangenconflict kan genereren. In geval van onzekerheid, zal elk relevant contract bekendgemaakt

 

 1. Ik verklaar en erken dat overeenkomstig het Reglement het bedrijf dat ik vertegenwoordig en ikzelf geen betalingen mogen aanvaarden die door een club aan een andere club moet worden gedaan in het kader van een transfer, zoals een transfervergoeding, een opleidingsvergoeding of

 

 1. Ik verklaar en erken dat overeenkomstig het Reglement het bedrijf dat ik vertegenwoordig en ikzelf geen Vergoeding mogen aanvaarden vanwege welke partij ook voor Activiteiten indien de speler minderjarig is in de zin van art. 11 van de sectie « Definities » van het Reglement van het Statuut en de Transfer van Spelers van de FIFA (versie 2015).

 

 

 

 1. Ik verklaar dat de onderneming die ik vertegenwoordig en ikzelf rechtstreeks noch onrechtstreeks mogen deelnemen aan – of op enigerlei manier betrokken mogen zijn bij – weddenschappen, geldspelen, loterijen en andere gelijkaardige activiteiten of transacties in relatie met voetbalwedstrijden. De onderneming die ik vertegenwoordig en ikzelf mogen geen actieve of passieve rol spelen in bedrijven, ondernemingen, organisaties, enz. die dergelijke activiteiten of transacties aanmoedigen, organiseren of beheren.

 

 1. Namens de onderneming die ik vertegenwoordig, stem ik ermee in dat de KBVB overeenkomstig het Reglement alle informatie verkrijgt over alle betalingen van welke aard ook die door een club of een speler aan de onderneming worden gedaan voor .

 

 1. Namens de onderneming die ik vertegenwoordig, stem ik ermee in dat, overeenkomstig het Reglement en in zoverre in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de liga’s, de KBVB, UEFA of de FIFA, indien nodig, in het kader van hun onderzoeken alle contracten, akkoorden en registers m.b.t. de Activiteiten van de onderneming als Tussenpersoon bekomen. Ik stem er tevens mee in dat bovenvermelde organen iedere andere relevante documentatie bekomen van elke andere adviserende, bevorderende of actief deelnemende partij aan de onderhandelingen waarvoor de onderneming die ik vertegenwoordig verantwoordelijk

 

 1. Namens de onderneming die ik vertegenwoordig, stem ik ermee in dat de betrokken bond de in het Reglement vernoemde gegevens bewaart en verwerkt voor

 

 1. Namens de onderneming die ik vertegenwoordig, stem ik ermee in dat de KBVB elke disciplinaire sanctie die getroffen wordt ten aanzien van de onderneming die ik vertegenwoordig publiceert en er FIFA over

 

 1. Ik ben volledig bewust en aanvaard dat deze verklaring ter beschikking wordt gesteld van de leden van de bevoegde instanties van de

 

 1. Ik erken uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (hierna het “BAS”) om ten exclusieve en definitieve titel uitspraak te doen in de gevallen zoals gespecifieerd in het

 

 

 1. Opmerkingen en bemerkingen die eventueel van belang kunnen zijn:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ik doe deze verklaring te goeder trouw en bevestig dat haar authenticiteit gebaseerd is op informatie en bewijzen waarover ik momenteel beschik. Ik aanvaard dat de KBVB het recht heeft om zoveel controles uit te voeren als nodig om de authenticiteit na te gaan van de informatie die vervat is in onderhavige verklaring. Ik erken eveneens mij er met het voorleggen van deze verklaring toe te verbinden om de KBVB onmiddellijk in te lichten over elke wijziging betreffende bovenvermelde informatie.

 

 

 

 

 

………………………………………………………………                                      ……………………………………………………………….

 

(Plaats en datum)                                                                                      (Handtekening)